лелека місто Дубровиця лелека
Головна сторінкановинидовідкагерб містаоб'явиФото-відео альбомконтакти
 
 

Інформаційней партнер

 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

"Роль політичної еліти в патріотичному вихованні молоді"

 

Процес трансформації соціально-політичних, економічних, духовно-моральних відносин та його ефективність цілком залежать від діяльності тих груп суспільства, що визначають динаміку даних перетворень та тих, на кого спрямовані конкретні зміни. Актуальною проблемою сучасного розвитку української держави є напрацювання консолідуючої ідеології, яка передбачає наявність консенсусу відносно найбільш важливих і значущих для розвитку громадянського суспільства цінностей. Ключовими цінностями загальногромадянської ідеології могли б стати патріотизм, гуманізм, демократія, соціальна справедливість. За відсутності дієвих механізмів політичної відповідальності політичних перед громадянами, високого рівня конфліктності серед політичних еліт на ґрунті різновекторних ціннісних орієнтацій важливим виступає завдання спрямувати політичну конкуренцію політичних еліт у патріотичне русло на базі консенсусу щодо змісту національних інтересів україни [2]. Патріотичне виховання є систематичною та цілеспрямованою діяльністю політичної еліти та суспільства, направленою на формування у громадян патріотичної свідомості, почуття вірності своїй батьківщині, готовності до виконання громадянського обов’язку та конституційних обов’язків щодо захисту інтересів своєї держави. Це складна система соціально-педагогічної діяльності, пов’язана трансляцією життєвого досвіду від покоління до покоління, з цілеспрямованою підготовкою людини до творчої праці на благо власної держави, формуванням і розвитком духовно-моральної особистості, здатної любити її, постійно відчувати зв’язок з нею, захищати її інтереси, зберігати та збільшувати кращі традиції свого народу, його культурні цінності, постійно прагнути до забезпечення безпеки особистості, суспільства, держави [3]. Патріотична діяльність обумовлена поетапним історичним процесом переходу від ідеї патріотизму до створення патріотичного ідеалу, його впровадження в суспільну свідомість, в уявлення та свідомість окремого індивіда. Якщо особистість виступає носієм визначених моральних обов’язків, то представників політичної еліти можна вважати носіями патріотичної культури, що представляє собою сукупність структурних компонентів, показники яких відбивають готовність виконувати свої обов’язки перед суспільством та державою. Значну роль у формуванні патріотизму має відігравати саме політична еліта як внутрішньо консолідована група людей, яка є суб’єктом підготовки і прийняття стратегічних рішень у сфері політики та володіє необхідним для цього ресурсним потенціалом. Водночас, будучи активною творчою частиною суспільства, молодь є не тільки об'єктом, на який чиниться суспільна дія, але й суб'єктом процесу взаємодії. В молодому віці людина переходить від наслідування цінностей старшого покоління до самостійного осмислення, прагнення стати виразником нового способу життя. Ця інноваційна якість молоді робить її носієм інтелектуального потенціалу, що формує здатність до сприйняття та реалізації на практиці конкретних реформ. Патріотизм можна розглядати як фактор консолідації молодого покоління задля реалізації запропонованих політичною елітою стратегій державного розвитку. Роль політичної еліти полягає у визначенні та вдосконаленні пріоритетних принципів патріотичного виховання молоді, що сприятимуть розвитку україни як вільної, демократичної держави, формуванню у всіх громадян високої патріотичної свідомості, вірності батьківщині, готовності до виконання конституційних обов’язків. Актуальними завданнями, які мають вирішити представники політичної еліти є наступні: залучення до участі в патріотичному вихованні наукових установ, громадських організацій (об'єднань), трудових колективів, окремих громадян; вдосконалення нормативно-правової та організаційно-методичної бази патріотичного виховання; підвищення якості патріотичного виховання в освітніх установах, перетворення їх у центри патріотичного виховання підростаючого покоління; проведення науково обґрунтованої організаторсько-пропагандистської діяльності з метою подальшого розвитку патріотизму як домінуючої складової розвитку держави. Діяльність еліти, направлена на формування патріотизму має базуватися на таких принципах: серед основних принципів можна виділити наступні: принципи патріотичного виховання: здійснення патріотичного виховання на матеріальній основі турботи держави про задоволення повсякденних потреб громадян, послідовного зростання їх добробуту, гарантування дотримання прав і свобод; державна і патріотична спрямованість виховного процесу, відповідність патріотичного виховання національним інтересам україни; пріоритет гуманістичних і демократичних цінностей, повага до конституційних прав і свобод людини і громадянина; виховання на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського народу [1]. Загалом, ціленаправлена діяльність політичної еліти стосовно патріотичного виховання молоді має розгортатися в контексті трьох напрямів. По-перше, координація діяльності громадських організацій (об'єднань) в інтересах патріотичного виховання на державному та регіональному рівнях. По-друге, вдосконалення механізмів використання державної символіки україни в патріотичному вихованні. По-третє, постійна взаємодія із змі стосовно популяризації патріотизму, що передбачає: формування державного замовлення на виробництво продукції патріотичної спрямованості організаціями культури, мистецтва та змі; підтримка та сприяння розширенню патріотичної тематики в телевізійних програмах, друкованих виданнях; протидія дискредитації ідей патріотизму.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dubr.org.ua з 2009 року!